سرويس Auto Responder چيست؟
پيغامي است كه به صورت خودكار پس از دريافت نامه الكترونيكي به فرستنده آن، ارسال ميگردد. معمولا محتواي پيغام شامل تشكر و اعلام رسيد نامه ميباشد.