چه امكاناتي در قسمت سرپرستي وب سايت يا Control Panel در اختيار ما قرار داده ميشود؟

در اين قسمت اغلب جنبه هاي سايت را ميتوان مديريت كرد از جمله : ساخت يا ويرايش نشاني هاي پست الكترونيك، مشاهده ترافيك ماههاي قبل، مديريت شاخه ها، ايجاد شناسه كاربري براي طراحان، مشاهده ميزان فضاي مصرف شده و باقي مانده، تعريف پيغام هاي خودكار (Auto Responder) و همچنين تعريف نشاني پست الكترونيك پيش فرض، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي، مديريت فايلها و بسياري تنظيمات ديگر.